Saturday, June 24, 2006

Din de Puɔ̈k (parting)
Bεnydït, cɔk wɔ cɔk jiël në athiεi (Lord, dismiss us in peace - G.B. 608)

Bεnydït, cɔk wɔ cɔk jiël në athiεi,
Göm yum de piɔ̈u ku dɔ̈ɔ̈̈r.
Cɔk nhiëër de wɛ̈ɛ̈rdu ye wɔ tiam;
Ye däŋda nyaai, ye däŋda nyaai,
Të tëëk wɔ ëroorëic.

Yïn yuku leec ku doorku Yïn,
Në Wëlpiεth kuuk cuk piŋ;
Cɔk wɔ ye luɔ̈k në luäŋduundït,
Në piɔ̈ɔ̈thkuɔ yiic ku pïïrdaic'
Buk yic ya gam athεεr.

Ago na yen wu go wɔ cɔɔl,
Buk pinyë puɔ̈l lok nhial,
Cɔk wɔ ye gam në yum de piɔ̈u;
Lok Paan cïn dhiëëu, cï juεr wɔ thïn,
Buk cieŋ wɔ Yïn athεεr.

2 comments:

Andj said...

Hi,

just reading your post, and was wondering why you used:

* the Hebrew letter Kaf rather than the Latin letter Open O; or
* Greek letter Epsilon instead of Latin letter open E.

fuckdks said...

this guy is crazy son of bitch why do you use this stupid langugage fuck you,this is not your language fuck you and your mother who has huge vagina and fuck your sisters idiotif your under happy contact me on my email and i will come to fuck your mother and all your sisters plus you on top.bullshit bloody monkey